Arbeidsmiljø

I mange år har vi vært pådriver for en mer organisert bransje, og er en av initiativtakerne til BFSP, vi var blant de første i bransjen som meldte seg inn i Virke på arbeidsgiversiden. Og vi har også vært positive til at en del av våre ansatte fagorganiserte seg i CREO, som det første større klubben i denne bransjen. Vi er en pådriver for at også andre aktører i bransjen skal følge etter. Samarbeidet mellom ledelse og de ansatte er transparent og solid.

Vi har ellers vært og er førende for HMS arbeidet i hele bransjen i mange år, og har langerfaring med gode risikovurderinger og risikostyring. Noe vi ser som helt nødvendig i en bransje hvor utstrakt bruk av underleverandørerer en vanlig driftsmodell, dels pga. de store sesongvariasjonene.

Arbeidsmiljøet er godt, og sykefraværet er jevnt lavt. Ambassadørviljen og stoltheten av å jobbe i selskapet er sterk. Vi følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet. Dette innebærer full organisasjonsfrihet, medarbeiderundersøkelser, etterfølgelse av HMS bestemmelser, årlige vernerunder og kompetanseutvikling for våre ansatte. Vi har ellers et stadig sterkere fokus på det fysiske arbeidsmiljøet og ergonomi, gjennom vår nylig etablerte bedriftshelsetjeneste.

Vi har nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon, bestikkelser og annen uærlig forretningsførsel for alle ansatte. Ansatte oppfordres til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har etablert gode varslingsrutiner internt og via ekstern varslingstjeneste. Regnskap føres i tråd med norsk regnskaps- og selskapslovgivning, noe som igjen dokumenteres gjennom vår registrering hos Achilles / STARTbank, som kontrollerer ivaretakelse av seriøsitetsbestemmelsene for byggenæringen.

Vi er vårt ansvar bevisst og etterlever OECDs retningslinjer for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø

Virke, BFSP og CREO logo
FNs 17 bærekraftsmål

Miljø

Bright var tidlig ute med miljøansvar i en bransje som i stor grad har faltmellom flerenæringskoder. Vi var en av bransjens første deltakere i returordningen for elektrisk avfall, og vi begynte tidlig med sortering av alt vårt avfall.

Vi bruker løsninger for elektronisk dokumentflyt, og reduserer utskrift og kopiering samt intern postgang, vi har et stadig større fokus på å effektivisere interne prosesser og prosedyrer.

Vi er en pådriver for å bruke fornybare kilder på store festivaler, og går i front for å få bort dieseldrevne aggregater og over til landbasert strøm.

Vår utviklingsavdeling leder an i utviklingen av LED armaturer til scenebruk, og vi er en pådriver for TV studio og kulturhus over hele landet med å bytte til lavenergi armaturer.

Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre et grønt fotavtrykk som f.eks. videokonferanser fremfor reise. Vi oppfordrer alle ansatte til samkjøring og bruker i stor grad kollektiv der det er tilråding. Færre biler innebærer færre ulykker, mindre CO2-utslippog mindre belastning på veinettet.

I neste 3 års periodegjennomfører vi en grundig kartlegging av hele verdikjeden og dennes påvirkning av:

  • Miljø
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakers rettigheter
  • Korrupsjon

Sertifisert Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, hvorpå sertifiserte selskaper må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Miljøfyrtårn logo